Årsmöte 2024 med fullständig kallelse

Måndagen den 26 februari kl. 18.00 avhålls Supporterhusets ordinarie årsmöte för 2024. Årsmötet hålls på Supporterhuset, Södra Förstadsgatan 79D Malmö. 

För att ta del av verksamhetsberättelsen samt valberedningens förslag, se rubriken ”Bilagor”.

Utdrag ur föreningens stadgar gällande rösträtt:

§5 Rösträtt på årsmötet har medlem som betalt föregående års medlemsavgift. En medlem har en röst oavsett antal erlagda medlemsavgifter. Rösträtten är personlig men kan utövas genom ombud, under förutsättning att ombudet har rösträtt vid årsmötet. Ett ombud kan bara företräda en (1) annan medlem.

För frågor relaterade till genomförande/medverkan på årsmötet maila: info@supporterhuset.se

Ekonomi 

Vi ser tillbaka på ytterligare ett framgångsrikt och fint år. 2023 är året då vi slog ett omsättningsrekord på ca 3,6 miljoner (ca 2,9 miljoner 2022). Vår försäljning av merch har under året fortsatt att utvecklas och vi har byggt ut vårt lager vilket är en bidragande faktor till att vi gör ett mycket fint resultat på 188 000 kr för 2023 (42 000 kr 2022). Med ett guld i ryggen och kommande möjligheter där igenom, ser vi hoppfullt fram emot 2024.

Föreningens ekonomi för 2023 presenteras i sin helhet på årsmötet.

Dagordning

1. årsmötets öppnande

2. godkännande av dagordningen

3. godkännande av årsmötets vederbörliga utlysande

4. fastställande av röstlängd

5. val av mötesordförande och mötessekreterare

6. val av två protokolljusterare, tillika rösträknare. Fastställande av justeringsdag.

7. föredragning av föreningens verksamhetsberättelse för det gångna året.

8. framläggande av revisorernas berättelse för det senaste verksamhetsåret 9. föredragning av föreningens resultat och balansräkning för det gångna året

10. fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret

11. val av ordförande

12. val av övriga styrelseledamöter

13. val av revisorer

14. val av tre ledamöter till valberedning, varav en skall vara sammankallande

15. fastställande av medlemsavgift

16. framläggande av propositioner

17. framläggande av inkomna motioner

18. årsmötets avslutande

Bilagor