Årsmöte 2020: Kallelse tisdag 3/3 kl 18:00

 Kallelse till årsmöte för föreningen Supporterhuset

 Datum: 3/3- 2020

 Tid: 18:00

 Plats: Södra Förstadsgatan 79D

 Dagordning

 1. Årsmötets öppnande

 2. Godkännande av dagordningen

 3. Godkännande av årsmötets vederbörliga utlysande

 4. Fastställande av röstlängd

 5. Val av mötesordförande och mötessekreterare

6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare. Fastställande av justeringsdag.

7. Föredragning av föreningens verksamhetsberättelse för det gångna året.

8. Framläggande av revisorernas berättelse för det senaste verksamhetsåret

9. Föredragning av föreningens resultat och balansräkning för det gångna året

10. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret

11. Val av ordförande

12. Val av övriga styrelseledamöter

13. Val av styrelsesuppleanter

14. Val av revisorer

15. Val av tre ledamöter till valberedning, varav en skall vara sammankallande

16. Fastställande av medlemsavgift

17. Framläggande av propositioner

a) Proposition angående stadgeändring

18. Framläggande av inkomna motioner

19. Årsmötets avslutande

Fråga av ekonomisk natur får ej avgöras om den ej finns med på dagordningen.

Alla handlingar till mötet skickas ut senast den 25/2.

Hjärtligt välkomna!