Årsmöte 2019: Kallelse

Kallelse till årsmöte för föreningen Supporterhuset Datum: 11/3-19 Tid: 18:00

Supporterhuset är öppet från 17:30 Plats: Södra Förstadsgatan 79D

Dagordning

1. Årsmötets öppnande

2. Godkännande av dagordningen

3. Godkännande av årsmötets vederbörliga utlysande

4. Fastställande av röstlängd

5. Val av mötesordförande och mötessekreterare

6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare. Fastställande av justeringsdag.

7. Föredragning av föreningens verksamhetsberättelse för det gångna året.

8. Framläggande av revisorernas berättelse för det senaste verksamhetsåret

9. Föredragning av föreningens resultat och balansräkning för det gångna året

10. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret

11. Val av ordförande

12. Val av övriga styrelseledamöter

13. Val av styrelsesuppleanter

14. Val av revisorer

15. Val av tre ledamöter till valberedning, varav en skall vara sammankallande

16. Fastställande av medlemsavgift

17. Framläggande av propositioner

18. Framläggande av inkomna motioner

19. Årsmötets avslutande

 

Fråga av ekonomisk natur får ej avgöras om den ej finns med på dagordningen

Alla handlingar till mötet skickas ut senast den 4/3

Hjärtligt välkomna

 

Vid frågor kontakta mikael@supporterhuset.se