Årsmöte 26/2-24

Supporterhuset bjuder in till årsmöte måndagen den 26 februari 2024 kl 18.00 på Supporterhuset.

Valberedningens förslag och eventuellt inkomna motioner kommuniceras senast två veckor (måndagen den 12/2 2024 ) innan utsatt tid för årsmötet.

Motioner som ska tas upp på årsmötet ska vara inkomna senast sex veckor innan utsatt tid för årsmötet (senast måndagen den 15/1 2024). Dessa mejlas till info@supporterhuset.se.

Har du förslag på lämpliga kandidater till styrelsen? Läs mer.
Kontakta valberedningen@supporterhuset.se

Betalande medlemmar 2023 innehar rösträtt. Nytillkomna medlemmar 2024 har rätt att närvara men berättigas ingen rösträtt.

Fullständig dagordning:

1. årsmötets öppnande

2. godkännande av dagordningen

3. godkännande av årsmötets vederbörliga utlysande

4. fastställande av röstlängd

5. val av mötesordförande och mötessekreterare

6. val av två protokolljusterare, tillika rösträknare. Fastställande av justeringsdag.

7. föredragning av föreningens verksamhetsberättelse för det gångna året.

8. framläggande av revisorernas berättelse för det senaste verksamhetsåret .

9. föredragning av föreningens resultat och balansräkning för det gångna året.

10. fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.

11. val av ordförande.

12. val av övriga styrelseledamöter.

13. val av revisorer.

14. val av tre ledamöter till valberedning, varav en skall vara sammankallande.

15. fastställande av medlemsavgift.

16. framläggande av propositioner.

17. framläggande av inkomna motioner.

18. årsmötets avslutande.