Årsmöte 2023: Kallelse & valberedningens förslag

Onsdagen den 8 mars kl. 18.00 avhålls Supporterhusets ordinarie årsmöte för 2023.

Årets årsmöte 2023 kommer hållas på Supporterhuset, Södra Förstadsgatan 79D. Eftersom den tillfälliga stämmolagen slutade gälla den 31/12 2022 kommer årsmötet att hållas på plats och endast på plats. Det kommer alltså inte finnas någon möjlighet att närvara på mötet online.

Utdrag ur föreningens stadgar gällande rösträtt:

§5 Rösträtt på årsmötet har medlems som betalt föregående års medlemsavgift. En medlem har en röst oavsett antal erlagda medlemsavgifter. Rösträtten är personlig men kan utövas genom ombud, under förutsättning att ombudet har rösträtt vid årsmötet. Ett ombud kan bara företräda en (1) annan medlem.

För frågor relaterade till genomförande/medverkan på årsmötet maila: info@supporterhuset.se.


Ekonomi
Supporterhuset ser tillbaka på ett framgångsrikt och bra år. Föreningen är välmående och omsatte år 2022 cirka 2,9 miljoner (ca 2,1 miljoner 2021).  Supporterhuset gör därför ett resultat på ca 42 000 kr för 2022.  Under året har vi investerat i mer personal, under hela hösten har föreningen haft 1,5 tjänst vilket bla möjliggjort en större tillgänglighet för våra medlemmar, precis som tidigare år har vi också valt att investera pengar på personal kopplat till vår flaggverkstad på skollov. 


Dagordning
1. årsmötets öppnande
2. godkännande av dagordningen
3. godkännande av årsmötets vederbörliga utlysande
4. fastställande av röstlängd
5. val av mötesordförande och mötessekreterare
6. val av två protokolljusterare, tillika rösträknare. Fastställande av
justeringsdag.
7. föredragning av föreningens verksamhetsberättelse för det gångna året.
8. framläggande av revisorernas berättelse för det senaste verksamhetsåret 9. föredragning av föreningens resultat och balansräkning för det gångna året
10. fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna
verksamhetsåret
11. val av ordförande
12. val av övriga styrelseledamöter
13. val av revisorer
14. val av tre ledamöter till valberedning, varav en skall vara sammankallande
15. fastställande av medlemsavgift
16. framläggande av propositioner
17. framläggande av inkomna motioner
18. årsmötets avslutande


Bilagor

https://supporterhuset.se/pdf-filer/Verksamhetsbera%CC%88ttelse-2022.pdf

https://supporterhuset.se/pdf-filer/Valberedningen-2023.pdf