Årsmöte 2022: Kallelse och valberedningens förslag

Onsdagen den 23 februari kl. 18.00 avhålls Supporterhusets ordinarie årsmöte för 2022.

Årets årsmöte 2022 kommer hållas på Supporterhuset, Södra Förstadsgatan 79D. Eftersom den tillfälliga stämmolagen slutade gälla den 31/12 2021 kommer årsmötet att hållas på plats och endast på plats. Det kommer alltså inte finnas någon möjlighet att närvara på mötet online.

Utdrag ur föreningens stadgar gällande rösträtt:

§5 Rösträtt på årsmötet har medlems som betalt föregående års medlemsavgift. En medlem har en röst oavsett antal erlagda medlemsavgifter. Rösträtten är personlig men kan utövas genom ombud, under förutsättning att ombudet har rösträtt vid årsmötet. Ett ombud kan bara företräda en (1) annan medlem.

För frågor relaterade till genomförande/medverkan på årsmötet maila: info@supporterhuset.se.


Ekonomi
Supporterhuset ser tillbaka på ett framgångsrikt år trots pandemi och restriktioner. Föreningen är välmående och omsatte år 2021 cirka 2,1 miljoner (ca 1,8 miljoner 2020).  Supporterhuset gör därför ett resultat på ca 83 000 kr i jämförelse med ca 42 000 kr för 2020. Det fina resultatet beror till stor del på en bra försäljning av Supporterhusets Malmöglögg samt grillningar på damlagets hemmamatcher. Vi ser fram emot en närmare presentation under årsmötet. 


Dagordning
1. årsmötets öppnande
2. godkännande av dagordningen
3. godkännande av årsmötets vederbörliga utlysande
4. fastställande av röstlängd
5. val av mötesordförande och mötessekreterare
6. val av två protokolljusterare, tillika rösträknare. Fastställande av
justeringsdag.
7. föredragning av föreningens verksamhetsberättelse för det gångna året.
8. framläggande av revisorernas berättelse för det senaste verksamhetsåret 9. föredragning av föreningens resultat och balansräkning för det gångna året
10. fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna
verksamhetsåret
11. val av ordförande
12. val av övriga styrelseledamöter
13. val av revisorer
14. val av tre ledamöter till valberedning, varav en skall vara sammankallande
15. fastställande av medlemsavgift
16. framläggande av propositioner
17. framläggande av inkomna motioner
18. årsmötets avslutande


Nedan följer valberedningens förslag inför årsmötet 2022

Omval till ordförande: 2022-2023
Valberedningen nominerar Joakim Andersson.
Valberedningen föreslår att Joakim väljs om på ytterligare en mandatperiod.

Omval till styrelseledamot: 2022-2024
Valberedningen nominerar Ebba Sigeback.
Valberedningen föreslår att Ebba väljs om på ytterligare en mandatperiod.

Valberedningen nominerar Markus Dajcman.
Valberedningen föreslår att Markus väljs om på ytterligare en mandatperiod.

Valberedningen nominerar Marcus Svensson.
Valberedningen föreslår att Marcus väljs om på ytterligare en mandatperiod.

Nyval till styrelseledamot (nytillkomna styrelseplatser): 2022-2024

Valberedningen nominerar
Ingen nominerad.

Valberedningen nominerar Mikael Winqvist.
Mikael är 43år och bor i Bjärred. Han har följt Malmö Fotbollförening aktivt sedan 2000 och har haft årskort sedan 2001. Var i början av 2000-talet medlem i en av Malmös grupperingar, samt medhjälpare till MT96. På senare år har Mikael tillsammans med kompisar från gamla grupperingen plockat upp åkandet till bortamatcher igen, men nu även med deras barn.

Fyllnadsval till styrelseledamot: 2022-2023

Valberedningen nominerar Josef Nedstam.
Josef är 47 år och bor i Malmö. Han jobbar som IT-konsult. Har regelbundet huserat på ståplats sedan 2000. Målar gåsaflaggor på Supporterhuset.

Befintliga styrelseledamöter

Styrelseledamot: 2021-2023
Inget val. Posten innehas av Frida Darfeldt.

Styrelseledamot: 2021-2023
Inget val. Posten innehas av William Galambos

Revisor: 2022-2023

Valberedningen nominerar Magdalena Beck.
Valberedningen föreslår att Magdalena väljs om på ytterligare en mandatperiod.

Valberedningen nominerar Mattias Lundström.
Valberedningen föreslår att Mattias väljs om på ytterligare en mandatperiod.