Supporterhusets årsmöte

17/3 - 00:00


Söndagen den 22 mars kl. 12.00 avhålls Supporterhuset ordinarie årsmöte 2015 i Mediacenter på Stadion. Detta ligger vid ingång 27 i Swedbank Stadion. För medlemmar räcker det att man medtar legitimation för rösträtt. Kallelse har skickats ut via mejl till alla medlemmar. Infon har även gått ut via vårt officiella twitter och facebook konto.  

Dagordning:

1. årsmötets öppnande
2. godkännande av dagordningen
3. godkännande av årsmötets vederbörliga utlysande
4. fastställande av röstlängd
5. val av mötesordförande och mötessekreterare
6. val av två protokolljusterare, tillika rösträknare. Fastställande av justeringsdag.
7. föredragning av föreningens verksamhetsberättelse för det gångna året.
8. framläggande av revisorernas berättelse för det senaste verksamhetsåret
9. föredragning av föreningens resultat‐ och balansräkning för det gångna året
10. fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret
11. val av ordförande
12. val av övriga styrelseledamöter
13. val av styrelsesuppleanter
14. val av revisorer
15. val av två ledamöter till valberedning, varav en skall vara sammankallande
16. fastställande av medlemsavgift
17. framläggande av propositioner
18. framläggande av inkomna motioner
19. årsmötets avslutande

Fråga av ekonomisk natur får ej avgöras om den ej finns med på dagordningen för årsmötet.

Tid: 15.00
Plats: Mediacentret Malmö Stadion.

Vi ses där!

SUPPORTERHUSET

SUPPORTERHUSETReservera plats

Bokningen är stängd för detta evenemang.